Klokkenluidersregeling

Algemeen

Ingevolge artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient Hilgers, Accountants te beschikken over een Klokkenluidersregeling.
Art. 27 VAO luidt:
  • 1.De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
  • 2.De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Artikel 1 Definities

Melder: degene die, al dan niet in dienst van Hilgers Accountants, werkzaamheden verricht voor Hilgers Accountants en een Misstand onder deze regeling meldt;
Bestuur: het bestuur van Hilgers Accountants;
Een Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Hilgers Accountants en / of haar medewerkers, in verband met:
  • a. een (dreigend) strafbaar feit;
  • b. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
  • c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
  • d. een (dreigende) schending van binnen Hilgers Accountants geldende (gedrags-)regels of
  • e. (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Artikel 2 Procedure

De Melder meldt een Misstand bij het bestuur via e-mail aan s.de.boer@hilgers.nl. De Melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende. Het bestuur legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan Melder dat de melding is ontvangen. Het Bestuur waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk het Bestuur van deze verplichting ontheft. Direct na ontvangst zal het Bestuur een onderzoek naar de Misstand (laten) starten. Indien de Misstand een lid van het bestuur betreft zal de het andere bestuurslid een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.

Artikel 3 Termijnen

Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de Vertrouwenspersoon door of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het Bestuur omtrent de Misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.

Artikel 4 Rechtsbescherming

Het Bestuur zorgt dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een Misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld. Indien een Melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5 Werking en publicatie

Deze regeling treedt in werking per 1 september 2018. De regeling kan door het bestuur worden gewijzigd. Deze regeling is gepubliceerd op de website van Hilgers Accountants te Purmerend.