Nieuws

Niets is zo veranderlijk als het weer en de ontwikkelingen op het gebied van Nederlandse wet- en regelgeving. Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen die van invloed op jouw bedrijfssituatie kunnen zijn.

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst

Een concurrentiebeding voor een werknemer moet schriftelijk worden vas...n boetes wegens de overtreding van het concurrentiebeding afgewezen.

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen.... echtgenoot gegrond verklaard en de aanslag erfbelasting vernietigd.

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. ...en heeft het hoger beroep van de belanghebbende ongegrond verklaard.

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering

Een ziekenhuis berekent een deel van de aansprakelijkheidsverzekering ...beheren. 
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd. In 1994 hee...op om te beoordelen of een fiscaalvriendelijke weg te bewandelen is.

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?

Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft twee woningen laten bouwen...ing komt voor btw-teruggave. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om rechten te heffen vo...ft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Levering verhuurd pand

De levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak is van rechtswe... gevallen is sprake van een verhuuronderneming, die is overgedragen.

Gratis gezonde lunchmaaltijden?

Een werkgever heeft in de jaren 2017 en 2018 vanuit de bedrijfskantine...werkgever na 2022 niet langer kunnen zijn vrijgesteld van belasting.

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

Een verzekeringnemer met een beleggingspolis ontvangt na een klachtenp...m uw specifieke situatie te bespreken en de beste aanpak te bepalen.

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een aantal zaken over de belastin... nog belasting in box 3 wordt geheven over het werkelijke rendement.

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

De staatssecretaris van Financiën ziet af van het instellen van b...leid, dat eveneens geen grond oplevert voor ambtshalve vermindering.

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

De bevoegdheid van de Belastingdienst om een aanslag inkomstenbelastin...is daarvan was komen te ontvallen door het indienen van de aangifte.

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

Een dga verkoopt in 2015 zijn woning aan zijn bv. Een jaar later verko...nderbouwing of heeft u een andere vraag, neem dan gerust contact op.

Btw-teruggave bouw brede school: heeft de gemeente zichzelf in de voet geschoten?

Een gemeente heeft een brede school laten bouwen. Het gebouw is bestem...ch. Dat hof moet nu onderzoeken of sprake is van misbruik van recht.

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de o...nderzoek ziet het kabinet geen aanleiding de regeling aan te passen.

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat...gies vervalt eveneens in 2026, behalve voor kampeerterreinen.

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel o...k geen andere keuze laten dan de twee maatregelen ongedaan te maken.

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie...n LNV-subsidies 2021 om de uitvoering van de regeling te verbeteren.

Tussentijds beƫindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds word...llingsovereenkomst is voldaan aan het door het BW gestelde vereiste.

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij...e kosten is gevoeliger voor fouten, oneigenlijk gebruik en misbruik.

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit met aanpassingen in de ki...  € 8,10

 

Niet-verhuurde woning in box 3

Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland. De won...are situatie? Neem dan contact met ons op om uw opties te bespreken.

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel en moet daarom aan s...t dit voor hen voordeliger zou zijn dan het in stand houden daarvan.

Geen ingekomen werknemer

De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op een ingekomen werkneme...ar aangifte IB heeft gedaan als binnenlands belastingplichtige.