Nieuws

Niets is zo veranderlijk als het weer en de ontwikkelingen op het gebied van Nederlandse wet- en regelgeving. Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen die van invloed op jouw bedrijfssituatie kunnen zijn.

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. ...t voor de gerichte vrijstellingen. Dit volgt uit de wetssystematiek.

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantw...jn, mits aan de overige voorwaarden daarvoor zou zijn voldaan. 

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 2...e de asielzoeker kan aantonen rechtmatig in Nederland te verblijven.

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950

De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen op het ge...n verkregen bij de aanschaf van een nieuwe elektrische personenauto.

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhanke...en dan werknemers bedraagt de premie 5,32% van het bijdrage-inkomen.

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra ve...teld, maar zal niet eerder dan medio maart 2024 worden gepubliceerd.

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkt...e werknemer en de doelgroepverklaring arbeidsgehandicapte werknemer.

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waar...r zake van die vordering valt niet onder de deelnemingsvrijstelling.

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AO...pensioenrichtleeftijd alleen nog van belang voor het overgangsrecht.

Premiepercentages 2024

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor...x">

 € 7.324.006

Tot 1 juni 2024 geen verzuimboetes btw e-commerce

De vrijwillige regeling EU btw e-commerce is bedoeld om internationale...matige kwaliteit van door andere EU-lidstaten aangeleverde gegevens.

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

Of de rente op een lening tussen gelieerde partijen zakelijk is wordt ...kelijk aangemerkte rente van 2,75% is volgens de rechtbank redelijk.

Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschiktheidsuitkering?

De arbeidskorting is een heffingskorting, die als doel heeft het bevor... in deze zaak een conclusie nemen voordat de Hoge Raad arrest wijst.

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

Voor de schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermog...st niet die strekking heeft en heeft het beroep ongegrond verklaard.

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

Vrije ruimte

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat a...werkverkeer, gebruikt. Deze vrijstelling gaat in per 1 januari 2024.

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten, betaalde h...van hypotheekrente over de eerste helft van 2024 kan voordelig zijn.

Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en 2024

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinve...an aanschaf. Stel de verkoop zo mogelijk uit tot na het vijfde jaar.

Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder

Dividend

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s... brengen tot onder het maximum of de heffing in box 2 te accepteren.

Salaris dga in 2023

Houders van een aanmerkelijk belang, zoals de dga en zijn partner, zij...ijk belang heeft en waarvoor hij of zij werkzaamheden verricht.

Aandachtspunten btw 2023

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangif.... De herziening verwerkt u in de laatste aangifte van het jaar.

Aandachtspunten jaarafsluiting 2023

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten:

Aandachtspunten belastingheffing in box 3

Het tarief in box 3 stijgt van 32% in 2023 naar 36% in 2024. De vrijst...en (0,01%). Houd daar rekening mee bij de spreiding van uw vermogen.

Overweeg om vermogen over te hevelen naar de (klein)kinderen

Erfrecht en erfbelasting

Bij uw overlijden gaat uw vermogen ...leinkinderen zijn vrijgesteld tot € 2.418 (2024: € 2.651).

Premies lijfrentevoorzieningen 2023

Betaalde premies voor lijfrente-voorzieningen zijn onder voorwaarden a...de AOW-leeftijd bereikt en niet later dan vijf jaar na dat tijdstip.

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens, het kan nog

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep ...ling voor het laatst mogelijk is over de jaren 2022 tot en met 2024.