Nieuws

Niets is zo veranderlijk als het weer en de ontwikkelingen op het gebied van Nederlandse wet- en regelgeving. Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen die van invloed op jouw bedrijfssituatie kunnen zijn.

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastin...mendement gewijzigd; het wetsvoorstel ging uit van een tarief van 7%.

Btw-heffing kortingsbonnen

Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing va...en berekend vermeerderd met het bedrag dat voor de bonnen is betaald.

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijke... invoering van de vrijstelling wordt opgenomen in het Belastingplan 2020.

Optimaliseer uw giftenaftrek

De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aa...r uit. De aftrekpost is gelijk aan de gift, vermenigvuldigd met 1,25.

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamhe...ebruikelijke beloning niet hoger zou zijn dan € 5.000 bruto per jaar.

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen wonin...kunnen de schenking gebruiken om de rente of de aflossing te betalen.

Vergeet niet om WBSO aan te vragen

Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door u...n zijn ingediend. Per kalenderjaar mogen drie aanvragen worden ingediend.

Controleer uw hypotheek(rente)

Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekk...alen en in 2018 tegen een hoger belastingtarief in aftrek te brengen.

Beperk de belastingheffing in box 3

Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box ...elling van maximaal €  57.845 (€ 115.690 voor fiscale partners).

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenam...r de eigen woning aan kinderen belastingvrij aan te vullen.

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bo... oudedagsverplichting hoeft geen revisierente betaald te worden.

Optimaliseer de investeringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is...ingen hebben ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Benut de werkkostenregeling

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en ver...rdeerd. Daarvoor hoeft dus geen bedrag bij het loon geteld te worden.

Btw-aangifte vierde kwartaal

Bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal moet u rekening houden me...w. Ook deze teruggaaf verwerkt u in de laatste aangifte van het jaar.

Verhoging lage btw-tarief

Het lage tarief van de btw is onder meer van toepassing op eerste leve...op de factuur wordt uitgereikt is niet van belang in dit geval.

De bijtelling voor de auto van de zaak

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij...en dat hij op jaarbasis niet meer dan 500 km privé met de auto rijdt.

Is de lening aan de bv (nog) zakelijk?

Een lening die een dga verstrekt aan zijn bv valt door de werking van ...of renteverplichtingen komt de lening in een ander daglicht te staan.

Ontslag op staande voet

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werkn...akt, omdat de directeur het verzoek tot matiging niet had onderbouwd.

Minimumloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van...,75  € 111,85€ 22,37

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 de...rmulieren die binnen de verlengde termijn zijn of worden aangeleverd.

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om ee...levensverwachting. Voor 2020 blijft de pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers v...19 van 1,0 naar 0,9% van het bedrag van de hypothecaire lening daalt.

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividen...lden voor internationale scholen voor het huidige schooljaar vervalt.

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijz...de afschrijving tot 100% van de WOZ-waarde geldt in die periode niet.

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de...ienen op een moment waarop het wetgevingsproces nog niet is afgerond.