Nieuws

Niets is zo veranderlijk als het weer en de ontwikkelingen op het gebied van Nederlandse wet- en regelgeving. Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen die van invloed op jouw bedrijfssituatie kunnen zijn.

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die doo...gen en de budgettaire gevolgen van hybride werken door grenswerkers.

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling ...nut van gedragsverandering bij het gebruik van zelfopgewekte stroom.

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in ...n de aangifte zal de Europese Commissie nog nadere regels opstellen.

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opv...van de werkgever op vernietiging van de laatste arbeidsovereenkomst.

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de pe...enst een inzet gemoeid van 55 fte incidenteel en 92 fte structureel.

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond ge...elde de inspecteur in het gelijk en verklaarde het beroep ongegrond.

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

De bestuurders van enkele bv’s zijn door de Belastingdienst...beheer en proactieve aanpak om juridische complicaties te voorkomen.

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland ...bij het ontbreken van deze documenten niet inhoudelijk naar de zaak.

Kamervragen voordelen familiehypotheek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord ov...ris niet aangeven wat het budgettaire belang van deze combinatie is.

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de w...t verzoek om toepassing van de 30%-regeling terecht heeft afgewezen.

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat d...e AG concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep in cassatie.

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat d...ent in mindering te brengen kosten van het appartement in Frankrijk.

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verpli...melding van uitbetaalde bedragen aan derden voor deze gevallen.

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag c... uitspraak van het hof zonder nadere motivering ongegrond verklaard.

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

Het Hof van Justitie EU heeft op 16 november 2023 twee arresten geweze...et en de fiscale wet- en regelgeving zullen aangepast moeten worden.

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een ...erugbetalingen van kapitaal, maar behoren tot haar belastbare winst.

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorieë...met een rendement van 1,03% en voor de categorie schulden met 2,47%.

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

Sinds 1 januari 2023 vallen de levering en installatie van zonnepanele...mptie van bepaalde zaken te stimuleren dan het verlaagde btw-tarief.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting levert geen leeftijdsdiscriminatie op

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is in beg...van deze belastingplichtige niet sterker voelen dan in het algemeen.

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer

De op een belastingplichtige drukkende premies voor een arbeidsongesch...verzekeringnemer was. De dga kan de premie daarom in aftrek brengen.

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vakantievilla

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting.&nbs... besluit af van een richtlijnconforme uitleg van de Nederlandse wet.

Na de zitting ingediend wrakingsverzoek

Een partij in een bestuursrechtelijke procedure kan een verzoek om wra...hter niet gedaan. Hof Amsterdam moet de zaak nu nogmaals behandelen.

Mastertitel op wo-niveau behaald aan hbo-instelling

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling voor ingeko...et verzoek om toepassing van de 30%-regeling ten onrechte afgewezen.

Naheffing omzetbelasting over niet-gefactureerde bedragen

Omzetbelasting wordt niet alleen verschuldigd op het moment waarop een...ratie als “nog te factureren” bedrag is niet van belang.

Geen recht op aftrek elders belast

De bewijslast om aannemelijk te maken dat hij recht heeft op voorkomin...en uit zijn dienstbetrekking bij een op Cyprus gevestigde werkgever.