Nieuws

Niets is zo veranderlijk als het weer en de ontwikkelingen op het gebied van Nederlandse wet- en regelgeving. Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen die van invloed op jouw bedrijfssituatie kunnen zijn.

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de o...nderzoek ziet het kabinet geen aanleiding de regeling aan te passen.

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat...gies vervalt eveneens in 2026, behalve voor kampeerterreinen.

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel o...k geen andere keuze laten dan de twee maatregelen ongedaan te maken.

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie...n LNV-subsidies 2021 om de uitvoering van de regeling te verbeteren.

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds word...llingsovereenkomst is voldaan aan het door het BW gestelde vereiste.

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij...e kosten is gevoeliger voor fouten, oneigenlijk gebruik en misbruik.

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit met aanpassingen in de ki...  € 8,10

 

Niet-verhuurde woning in box 3

Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland. De won...are situatie? Neem dan contact met ons op om uw opties te bespreken.

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel en moet daarom aan s...t dit voor hen voordeliger zou zijn dan het in stand houden daarvan.

Geen ingekomen werknemer

De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op een ingekomen werkneme...ar aangifte IB heeft gedaan als binnenlands belastingplichtige.

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

Op een moment, waarop een groot deel van de belastingplichtigen de aan... maal meegenomen in de som, waarna de som wordt gedeeld door twaalf.

Proceskostenvergoeding

Een belanghebbende is het niet eens met de toegekende proceskostenverg...raak doet. Hier geldt namelijk: wie niet vraagt, wordt overgeslagen.

Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw is ontstaan?

Een ondernemer heeft een pand gekocht nadat dit was verbouwd tot hotel...een nieuw pand ontstaan. Er is terecht overdrachtsbelasting betaald.

Verkoop woningbouwkavels belast met btw?

Een tuinbouwer zag zich door een wijziging van het bestemmingsplan ged...er de sanering van uw onderneming, win dan tijdig fiscaal advies in.

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede K...urende de behandeling van het wetsvoorstel aangebrachte wijzigingen.

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het...t sociale verzekeringen, zoals de bijstand en de AOW.

 

Kabinet wil verbod op contante betalingen boven € 3.000

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen omvat een verbod op contant...opese landen drie jaar de tijd om het wettenpakket te implementeren.

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het...Bij twijfel is het verstandig om uw situatie aan ons voor te leggen.

Fiscale risico's bij schuiven met panden: wat u moet weten

In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiv...lang om deskundig advies in te winnen om deze gevolgen te vermijden.

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning. De eige...om  toekenning van een vergoeding voor immateriële schade.

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer in... alternatieve maatregelen. De eindrapportage wordt in juli verwacht.

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de..., de datum waarop het Hof van Justitie EU de arresten heeft gewezen.

Loon of schenking?

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wo...klaring gegeven. De rechtbank heeft de naheffingsaanslag vernietigd.

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een b...de kwalificatie van de afsluitvergoeding voor de inkomstenbelasting.

Fiscale migratie: waar is thuis?

Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat ...ar om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van advies op maat.